Inscripcions a cursos i tallers de Sala Galà

  DADES INSCRIPCIÓ
     
Nom:
Cognoms:
DNaix:  (dd/mm/aaaa)
Domicili: Num:
Escala: Pis: Porta:
CP:
Municipi:
Telèfon1:
Telèfon2:
DNI:
Correu-e:
  (Només per a menors d'edat)
Nom pare:
Nom mare:
Activitat:  IOGA INTEGRAL
Calendari: Dimarts i/o dijous, d'octubre a juny
Horari: de 18.30 a 20 h o de 20 a 21.30 h (DIMARTS I DIJOUS, 1R TORN TANCAT)
Opció:
  
Observ:
Preu: 30 € / mes (un dia) - 45€ / mes (dos dies)
Bonificació:
 (cal aportar documentació acreditativa)

 DADES DOMICILIACIÓ
Titular:
DNI:
IBAN

En el moment de la inscripció sóc conscient de la durada del curs, calendari, preus i accepto les condicions de funcionament del Centre Cultural Sala Galà.
En compliment del que regula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades es recullen en fitxers automàtics sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Les dades lliurades s’empraran exclusivament per dur a terme el seguiment docent de l’alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzin el Centre Cultural Sala Galà i l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel•lació i oposició per telèfon (972 460 005), per correu electrònic (info@salagala.cat) o bé per correu postal (Ajuntament de Cassà de la Selva, Rbla. Onze de Setembre, 107 - 17244 Cassà de la Selva).
En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la inscripció autoritzarà que els alumnes puguin ser fotografiats en les activitats que organitzi l’Ajuntament de Cassà de la Selva i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a la memòria d’activitats del Centre Cultural Sala Galà i l’Ajuntament de Cassà de la Selva i altres publicacions editades sota la responsabilitat de la mateixa.
Accepto les condicions i característiques de l’activitat i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques que calgui adoptar, en cas d’extrema emergència, sota la direcció facultativa pertinent.
     

Efectuar inscripció   Cancel·lar